nl | fr
Reactie op

Reactie op "Administratieve overlast in de thuisverpleging"

Beste Mederi lid,
Beste lid van het Kartel Zelfstandige Thuisverpleegkundigen,

We zijn verrast door de communicatie die VBZV naar zijn leden en in de pers heeft verspreid.

In de eerste plaats omdat deze communicatie wordt gevoerd op een moment dat de overeenkomstencommissie van het RIZIV nog volop bezig is met het bespreken van de modaliteiten rond de administratie binnen de thuisverpleging. In de tweede plaats omwille van het feit dat de rest van de sector thuisverpleging hier totaal niet over ingelicht werd, laat staan mee akkoord is.

VBZV vaart een eigen koers en dat is uiteraard hun volle recht.
Toch denken we dat zowel de timing als de inhoud van deze communicatie een foute keuze is.

Natuurlijk wil iedereen overbodige administratie reduceren. Het Kartel Zelfstandige Thuisverpleegkundigen en Mederi pleiten hier reeds lang voor in de conventiecommissie. Dit is naar onze mening ook het aangewezen overlegorgaan om dit aan te kaarten.
De afschaffing van de papieren facturatie is volgens ons een stap in de goede richting.
Vanzelfsprekend wil iedereen de efficiëntie verhogen in de sector, Mederi en het Kartel Zelfstandig Thuisverpleegkundigen ijveren hier voor door inhoudelijk onderbouwde voorstellen te doen om zo te komen tot professionele praktijkvoering in de thuisverpleging.

Wat we bij VBZV lezen is een vreemde redenering en zeer kort door de bocht, vooral voor al diegenen die het overleg volgen in de overeenkomstencommissie. Wij denken niet dat de kosten blindelings moeten afgeschoven worden op de patiënt, we opteren voor een doordacht systeem waarbij de mogelijkheden van elektronisch doorsturen  van facturen wordt bekeken. Indien blijkt dat de thuisverpleegkundige bijkomende kosten zou hebben door een verplichte papieren facturatie, moeten die kosten uiteraard evenredig doorgerekend worden.

Het Kartel Zelfstandig Thuisverpleegkundigen en Mederi wensen vooral een professioneel overleg tussen alle betrokkenen met als doel de afschaffing van overbodige administratie.
Bijkomende administratieve stappen - zoals thans voorgesteld - kunnen er enkel komen als ze een bijzondere meerwaarde hebben. De huidige voorstellen die door het verzekeringscomité op de onderhandelingstafel werden gelegd, zijn in dat opzicht onvoldoende Er dringen zich wijzigingen en aanvullingen op, zoveel is zeker. De leden van de conventiecommissie hebben zich bereid getoond om hier de komende periode over te onderhandelen. Het lijkt ons dan ook gepast om deze onderhandelingen een kans te geven en niet vroegtijdig moord en brand te schreeuwen in de pers en patiënten en verstrekkers onnodig ongerust te maken.

In tegenstelling tot het VBZV verzetten het Kartel Zelfstandig Thuisverpleegkundigen en Mederi zich al jaren tegen de verplichte inning van remgeld aan onze patiënten. Tot op vandaag is ons dat gelukt en net dat zorgt ervoor dat de sector thuisverpleging zijn juiste plaats in de zorg inneemt en niet ‘gewurgd’ wordt.
Het alternatief voor het verplicht innen van remgeld is een open en transparante communicatie, ook naar de patiënt die recht heeft om te weten welke zorgen er werden aangerekend. Deze communicatie moet vooral doelgericht zijn en ontdaan van de zaken die onze patiënt in verwarring brengen in plaats van te informeren.
Indien de sector thuisverpleging door transparantie kan bijdragen tot een eigen positief imago moet deze piste ernstig overwogen worden.
De overeenkomstencommissie is nog niet volledig klaar met de uitwerking hiervan, maar we willen het daar zeer graag verder uitklaren zonder paniek te zaaien naar thuisverpleegkundigen of patiënten. Het Kartel Zelfstandig Thuisverpleegkundigen en Mederi hebben heel concrete voorstellen gedaan die het mogelijk maken de administratieve last en de bijhorende financiële kost bij dit alles minimaal te houden voor de thuisverpleegkundigen. Indien hier niet in geslaagd zou worden, dan is er terecht een probleem.

Mocht normaal overleg hier niet volstaan en de factuur toch worden doorgeschoven naar de sector thuisverpleging, dan opteren we voor een krachtige reactie van de ganse sector.

Mederi en het Kartel Zelfstandige Thuisverpleegkundigen zullen u bij verdere ontwikkelingen over dit onderwerp zeker informeren.

Groeten

Willy Vertongen
CEO Mederi

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops