nl | fr
Misbruiken enkelingen schofferen opnieuw volledige sector thuisverpleging

Misbruiken enkelingen schofferen opnieuw volledige sector thuisverpleging

Het rapport analyseert de prestaties van een zeer beperkte groep van thuisverpleegkundigen die als grootverdieners worden benoemd en komt tot de conclusie dat bij deze groep misbruiken worden vastgesteld.

Voor het KZTV is het vanzelfsprekend dat misbruiken aangepakt moeten worden. Maar ten gronde dient er dringend werk gemaakt te worden van veel diepgaander aanpassingen binnen de regelgeving van het RIZIV. De sector zelf reikte al meerdere keren oplossingen aan waarop het RIZIV niet inpikt. Het KZTV vindt de communicatie dan ook niet constructief en demotiverend voor de bijna 25.000 andere thuisverpleegkundigen die elke dag het beste van zichzelf geven.

Misbruikers bij zelfstandige thuisverpleging zijn gekend

In het rapport is sprake van thuisverpleegkundigen die zeer hoge inkomens verwerven. Dit hoeft op zich echter niet altijd op misbruik te wijzen. Eén van de problemen is dat er geen eenduidigheid bestaat over het registreren van prestaties van verschillende zorgverstrekkers bij één persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij forfaitaire honoreringen en bij de honorering van zorgkundige prestaties. Een beperkt aantal (gekende) veelverdieners maakt misbruik van het hiaat in de regelgeving. Een situatie waar de sector zelf mee verveeld zit. Het KZTV verzet zich daarom met klem tegen de perceptie die gecreëerd wordt dat alle thuisverpleegkundigen voortdurend misbruik maken van RIZIV-terugbetalingen.

Vragende partij voor oplossingen

De sector zelf is vragende partij om paal en perk te stellen aan misbruiken. Het KZTV benadrukt dat geen enkele sector zoveel controlemechanismen heeft ingebouwd om misbruiken uit te sluiten en dat geen enkele sector zo vaak wordt gecontroleerd. Dringende aanpassingen op administratief vlak zijn echter noodzakelijk. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er op een correcte manier prestaties kunnen gemeten worden. Concrete ideeën werden recent nog aangereikt binnen de overeenkomstencommissie thuisverpleging.

De sector wil zelfs nog verdergaan in het zoeken naar sluitende oplossingen. Een heel belangrijke methode om transparantie te creëren is de praktijkregistratie, met daaraan gekoppeld vormen van praktijkresponsabilisering en praktijkfinanciering. Reeds meer dan 5 jaar dringt het KZTV aan op het realiseren van deze belangrijke aanpak. Het RIZIV geeft echter al die tijd aan dat hier geen middelen voor zijn. Begrijpe wie begrijpe kan.

Het evenwicht is zoek

Door de afbouw van ziekenhuis- en rustoordbedden, komen er elk jaar grote groepen nieuwe patiënten in de thuisverpleging terecht. De budgetten voor thuisverpleging worden echter niet aangepast. Eenzelfde budget moet verdeeld worden over een steeds groter wordend aantal prestaties. Prestaties waarvoor een thuisverpleegkundige niet altijd loon naar werken krijgt. Voor het plaatsen van een spuit bijvoorbeeld krijgt een verpleegkundige 5,85 euro. Hiervoor moet hij naar de patiënt rijden, de spuit zetten en materiaal hiervoor aankopen. Er ontstaat een steeds hogere prestatiedruk om een aanvaardbaar inkomen te verwerven. Hier bovenop krijgt de sector steeds hogere administratieve lasten over zich heen. Deze situatie is op termijn onhoudbaar en vraagt fundamentele aanpassingen.

Gemotiveerde thuisverpleegkundigen

Het KZTV betreurt dat door eenzijdige communicatie de hele sector in de hoek gezet wordt. Pak het misbruik aan bij die verstrekkers waar bewezen is dat het over misbruik gaat, ze zijn gekend. De 25.000 andere thuisverpleegkundigen die dagelijks in de weer zijn met goede zorg voor patiënten thuis verdienen beter. Het uitbrengen van het rapport dat gisteren de pers haalde is dan ook ongepast. De sector verdient beter en vraagt een eerlijke en constructieve dialoog in functie van fundamentele oplossingen binnen het RIZIV. Dat is echter niet wat vandaag ervaren wordt. Er is binnen het RIZIV dringender werk te leveren om de échte problemen binnen de sector aan te pakken. Mag daar eindelijk aan begonnen worden a.u.b.?

Over het KTZV (Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging)

Het Kartel is een samenwerkingsverband van 6 organisaties. Zij verdedigen samen de belangen van de zelfstandige thuisverpleging in de RIZIV-conventiecommissie. Maken deel uit van het Kartel: Mederi, FNBV, De Syndicale Kamer, De Voorzorg en OTV.

 

Voor meer informatie:

KZTV (Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging)
Dhr. Raf Bronselaer
Raf.bronselaer@mederi.be
0475 94 20 59

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops