nl | fr
Besparingsmaatregelen thuisverpleging voorlopig on hold

Besparingsmaatregelen thuisverpleging voorlopig on hold

Dat de sector thuisverpleging haar budget voor 2015 met € 10,4 miljoen zou overschrijden en hierdoor zware besparingsmaatregelen zou opgelegd krijgen, ging als een schokgolf door het thuisverplegingslandschap. Deze besparingen zouden bovenop de € 8,9 miljoen door een niet-indexatie van de honoraria komen.

Foutieve cijfers

Vanuit een aanzet die gegeven werd door het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging ging een werkgroep binnen de Conventiecommissie aan de slag. Deze kwam tot de conclusie dat de cijfers waarop het RIZIV en het kabinet zich baseerden fout waren. Voor 2015 zijn momenteel de uitgaven van de eerste twee kwartalen gekend: € 678.642.000. Uit ervaring blijkt dat dit cijfer goed is voor ca. 48,9% van het jaarbudget. Wanneer wij dit cijfer extrapoleerden, kwamen we tot een overschrijding van amper € 479.000 op een budget van € 1,4 miljard. Naar begrotingsnormen betekent dit zo goed als break-even. Met dit dossier in de hand besliste het kabinet dat het RIZIV zelf een herberekening dient te maken. In afwachtingen hiervan staan concrete besparingsmaatregelen binnen de nomenclatuur on hold.

Thuisverpleging meer betrokken

Tijdens het overleg van 19 november werd door het kabinet ook beslist om op regelmatige basis in overleg te gaan met de sector de thuisverpleging. Dit om samen te zoeken naar toekomstgerichte pistes die tegemoet komen aan de noden en ontwikkelingen op het veld. Denken we maar aan een beter financieringssysteem voor de zorg in het algemeen en thuisverpleging in het bijzonder alsook aan de opvang van de groeiende groep chronisch zieken in de thuiszorg.

Naar ons aanvoelen is een momentum gecreëerd waardoor voorstellen die al langer op tafel liggen nu meer ruimte krijgen. We denken bijvoorbeeld aan praktijkregistratie, praktijkresponsabilisering, praktijkfinanciering, multidisciplinair samenwerken … Ook het kabinet van minister Maggie De Block geeft toe dat door een steeds verdergaande verschuiving van het ziekenhuis naar de thuisomgeving, de sector en de financiering van de thuiszorg voor fundamentele veranderingen staat. Een werkgroep binnen de Conventiecommissie gaat aan de slag om op korte termijn concrete voorstellen uit te werken om de beschikbare middelen op een verantwoorde en efficiënte manier op de juiste plaatsen in te zetten.

Het kabinet De Block deed ook toezeggingen om de sector thuisverpleging te betrekken bij het uitwerken van voorstellen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering ziekenhuisafbouw en chronische zorg in een thuisomgeving. Tot nu toe waren hier enkel de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en de artsen bij betrokken. Onze sector zal vanaf nu mee aan tafel zitten wanneer voorstellen besproken worden.

Conclusie

Een besparing van € 8,9 miljoen door een niet-indexatie van honoraria hebben we niet kunnen voorkomen. Deze maatregel geldt voor de hele zorgsector. Drie elementen stemmen ons positief. In eerste instantie het feit dat geluisterd werd naar onze tegenargumenten m.b.t. de overschrijding van het budget voor 2015. In het verlengde hiervan: dat de besparingen on hold staan. En tenslotte ook het feit dat de sector thuisverpleging actiever en frequenter zal betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Wij kraaien echter nog geen victorie. De besparingsmaatregelen worden momenteel enkel nog maar ‘in beraad’ gehouden in afwachting van nieuwe cijfers.

Momenteel worden acties vanuit de sector eveneens on hold gezet. Indien de herberekening door het RIZIV uitwijst dat er inderdaad geen budgetoverschrijding is en mocht de minister ons in dat geval toch besparingen opleggen, dan zullen wij vanuit de ganse sector sterk reageren tegen dergelijke onbillijke behandeling van de thuisverpleegkundigen. Wij wachten af.

Wil je graag van op de eerste lijn op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen in dit uiterst belangrijke dossier, geef dan via deze weg je naam en e-mailadres + gsm-nr door. Van zodra er nieuws is hoor je het direct van ons.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops