Mederi-kwaliteitslabel

Ontwikkeld met de voeten in het werkveld

Mederi-kwaliteitslabel
Mederi-kwaliteitslabel

Mederi is een ”Erkende Dienst Thuisverpleging” voor Vlaanderen, deze erkenning is gebaseerd op voorwaarden die voldoen aan het Kwaliteitsdecreet. 

De Kwaliteitswet van april 2019 vraagt aan de gezondheidsbeoefenaar onder andere aantoonbaarheid van vorming, dossieropvolging, etc. Ze geeft ook de mogelijkheid aan de patiënt om zijn zorgverstrekker  te beoordelen op kennis en kunde. 

De opbouw van het Mederi-kwaliteitslabel

Een aantal van de voorwaarden uit die Kwaliteitswet die specifiek gaan over de zorgverstrekker maken onderdeel van het Mederi-kwaliteitslabel.
 
De zorgdoorverwijzers van Mederi hechten veel belang aan de kwaliteitseisen, ze vormen een voorwaarde voor de samenwerking. Meer en meer wordt 1 STER is de basisvereiste.

Het Mederi-schema is gebaseerd op het ISO 9001 kwaliteitsmanagement (het grondbeginsel van een kwaliteitssysteem). De klemtoon ligt op nog meer veilige, betrouwbare, effectieve en efficiënte zorg.

Het schema is  ingedeeld in 3 niveaus.

  • 1 STER: de focus ligt op voldoen aan de vigerende regelgeving en zelfevaluatie.
  • 2 STERREN: de focus ligt op de praktijk die nadruk wil leggen op de kwaliteit van de zorg, zonder expliciet te focussen op groei in aantal zorgverstrekkers.
  • 3 STERREN: er is er een bijkomende focus op bedrijfsmanagement en groei. 
Certificatieprocedure
Stap 1: 1 STER-PRAKTIJK THUISVERPLEGING
Het is aan de praktijk om de nodige bewijsstukken beschikbaar te houden voor een validatie vanuit Mederi op de conformiteit. Deze validatie zal steeds aangekondigd plaatsvinden.
Stap 2: 2 STERREN-PRAKTIJK THUISVERPLEGING
Vooraleer een validatie tot 2 STERREN kan plaatsvinden dient de praktijk eerst 1 STER te hebben behaald. 
Tijdens de validatie zal de conformiteit ten opzichte van de vereisten van het Mederi-schema aan de hand van een validatiegesprek worden afgetoetst.
 Stap 3: 3 STERREN-PRAKTIJK THUISVERPLEGING
Vooraleer een audit tot 3 STERREN kan plaatsvinden dient de praktijk eerst 2 STERREN te hebben behaald.
Tijdens de audit zal de conformiteit ten opzichte van de vereisten van het Mederi-schema aan de hand van een auditgesprek worden afgetoetst. De auditor kan zelf de volgorde van de vragen en het gesprek bepalen. De auditor kan waar gewenst de nodige aantoonbare bewijsstukken vragen om de conformiteit met een vereiste te staven.
De auditees zijn de praktijkcoördinator(en) en medewerkers van de praktijk.
Bij een tussentijdse audit wordt naast de praktijkcoördinator telkens 1 medewerker geauditeerd.
Omdat er ook een onafhankelijke telefonische check kan gebeuren bij minstens 3 willekeurig gekozen patiënten, dient de praktijk mee te geven dat er dergelijke check kan plaats vinden.

Certificatiebeslissing
Bij een positief besluit wordt er voor 1 STER of  2 STERREN  een attest afgeleverd dat 1 jaar geldig is.
Bij een positief besluit wordt een certificaat afgegeven voor 3 STERREN dat 3 jaar geldig is.
Bij een tussentijdse validatieaudit zal telkens een certificatiebeslissing worden genomen. Bij positief besluit blijft het certificaat geldig. Bij negatief besluit zijn er verschillende opties:
  • Opschorten/schorsen
  • Intrekken​​

​Afgifte certificaat
Het certificaat zal door Mederi worden afgegeven indien uit de initiële audit van de praktijk thuisverpleging blijkt, dat de aanvrager van het certificaat voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in het Mederi-schema voor de praktijken thuisverpleging. De praktijk ontvangt tevens een emaillebord.

Weigeren certificaat
Indien de aanvrager van een certificaat bij de initiële audit van de praktijk thuisverpleging niet voldoet aan de eisen uit het Mederi-schema voor de praktijken thuisverpleging weigert Mederi het certificaat.

Opschorten/Schorsen
Mederi zal het certificaat opschorten/schorsen, onder bepaalde voorwaarden.
De periode van opschorting/schorsing bedraagt maximaal 6 maanden.

Overtreding van deze bepaling wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Intrekken certificaat wegens onvoldoende corrigerende maatregelen
De certificatie-overeenkomst vervalt per direct. De erkenning mag in geen enkele mondelinge, schriftelijke en visuele communicatie gebruikt worden. Het emaillebord mag niet meer publiek zichtbaar, noch binnen de praktijk geafficheerd worden.

Intrekken wegens stopzetting van de praktijk als Mederi-praktijk
De certificatie-overeenkomst vervalt per direct. De erkenning mag in vanaf dan in geen enkele mondelinge, schriftelijke en visuele communicatie gebruikt worden. Het emaillebord mag niet meer publiek zichtbaar, noch binnen de praktijk geafficheerd worden.