Selectieve indexering van de honoraria thuisverpleging vanaf 1 januari 2023

Voor de sector van de verpleegkundigen is een indexering gepland, vastgesteld op 8,14% van de begrotingsmassa, ofwel 155.863.000 EUR. Het betreft een selectieve indexering, wat betekent dat niet alle prestaties op dezelfde manier worden geïndexeerd. Er is vooral gezorgd dat er een hogere indexering van de basisverstrekking kon gebeuren (9,13%), mits enkele minder relevante prestaties lager worden geïndexeerd. De percentages worden berekend op de tarieven van januari 2022.

Deze selectieve indexering betreft:

1. Voor bepaalde honoraria is de indexering beperkt tot 2% ten opzichte van de honoraria in januari 2022, de honoraria stemmen dus overeen met de honoraria sinds 1 juni 2022.
Het betreft :
- De verstrekkingen van rubriek 3C (verstrekkingen verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde in een ziekenhuis of polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij artsen-specialist(en))
- De forfaitaire honoraria voor de verstrekkingen verleend aan diabetespatiënten

2. De supplementaire honoraria die één keer per verzorgingsdag worden toegekend aan palliatieve patiënten, forfait PN genoemd, worden met 0,58% geïndexeerd ten opzichte van de honoraria op 1 januari 2022. Dit betreft de verstrekkingen die zijn verleend aan palliatieve patiënten die niet zwaar afhankelijk zijn.

3. Er wordt een extra inspanning gerealiseerd voor de verhoging van de honoraria van de basisverstrekkingen, die met 9,13% worden geïndexeerd.

4. De honoraria van de overige verstrekkingen van art. 8 van de nomenclatuur worden met 8,14 % geïndexeerd.

Uiteraard mag u begin 2023 van Mederi een volledig overzicht verwachten met alle nomenclatuurcodes en hun respectievelijke waardes. De facturatie wordt voor u aangepast aan de nieuwe indexering.

Waarom deze selectieve indexering?

1. Diabeteszorg: sinds de komst van de zorgtrajecten is voor diabetespatiënten het zorgkader volledig veranderd, met voordelen voor de patiënten. Voor de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen verleend aan diabetespatiënten moedigt de sector een verschuiving aan naar de zorgtrajecten en de voortrajecten voor diabetespatiënten, deze trajecten vallen onder de revalidatienomenclatuur. Er is ook een transversaal project betreffende de follow-up van diabetespatiënten in een vroeg stadium met een nadrukkelijke rol voor de (verpleegkundige) diabeteseducator, deze transversale opvolging van patiënten geniet de voorkeur.

2. Wat betreft de honoraria uit de rubriek 3C, (verstrekkingen verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde in een ziekenhuis of polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij artsen-specialist(en)): deze honoraria zijn reeds verlaagd omdat het belangrijkste deel van de thuisverpleegkundige zorgen plaatsvindt in de thuisomgeving en niet in het ziekenhuis. De nomenclatuur staat niet toe dat deze verstrekkingen worden gecumuleerd met een raadpleging van een arts. In principe wordt op deze plaats van verstrekking vaak reeds een raadpleging van een arts aangerekend.

3. De supplementaire honoraria die één keer per verzorgingsdag worden toegekend aan palliatieve patiënten betreffen vaak prestaties die verleend worden bij patiënten waaraan het palliatief statuut is toegekend maar waarvoor het palliatief dagforfait, dat verbonden is aan de mate van zorgafhankelijkheid, niet wordt geattesteerd. Het betreft verzorgingsdagen waarop slechts weinig verpleegkundige verstrekkingen verleend zijn en waar het dagplafond niet bereikt is. Het dagplafond voor deze patiënten volgt een normale indexatie, het betreft een beperkt aantal gevallen en vaak gaat het om patiënten waarvan de toestand is verbeterd of gestabiliseerd. Deze selectieve indexering is een eerste stap in de toekomstige werkzaamheden inzake het palliatief forfait, met het oog op de nieuwe regelgeving inzake het palliatief statuut dat er binnenkort zal komen. Hierover later meer.

4. De herwaardering van de basisverstrekking steunt alle thuisverpleegkundigen en maakt het mogelijk om alle verzorgingszittingen, met kleinere prestaties en vergoedingen in het bijzonder, symbolisch te herwaarderen.

 

Gepost op 26 dec 2022

Andere nieuwsartikels