Registratie uiteindelijke begunstigden in het UBO-register

Registratie uiteindelijke begunstigden in het UBO-register

Waarschijnlijk heb je de term UBO-register hier en daar al eens horen waaien? Indien dit de eerste keer is dat je van het UBO-register hoort en je bent bestuurder van een vzw of eigenaar van een vennootschap, lees dan zeker verder.

Verplichting
In het UBO-register moeten vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden elektronisch doorsturen. De deadline voor het registreren van de nodige gegevens is 30 september 2019.
Wat is de bedoeling?
Het UBO-register is de uitvoering van een Europese Richtlijn tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Elke vennootschap, vzw en stichting moet “toereikende, accurate en actuele informatie over wie hun uiteindelijk begunstigden zijn” bijhouden én doorgeven via het UBO-register.
Administratieve boetes
Het bedrag van de boetes die kunnen worden opgelegd voor het niet nakomen van de nieuwe informatieverplichtingen gaan van 400 tot 40.000 EUR. Bovendien kan aan de bestuurders die de informatie niet overmaken, bijkomend een administratieve geldboete worden opgelegd tussen de 250 en de 50.000 EUR.
Wie is de uiteindelijke begunstigde?
Voor Vennootschappen:

 1. Een natuurlijk persoon met toereikend percentage van het stemrecht of eigendomsbelang in de vennootschap:
 • Meer dan 25% van het stemrecht
 • Meer dan 25% van de aandelen
 • Meer dan 25% van de eigendommen
 1. Een natuurlijk persoon die zeggenschap heeft via andere middelen:
 • Zoals bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst
 • Een verkregen recht om leden van de Raad van bestuur te benoemen
 • Een toegekend vetorecht
 1. Een natuurlijk persoon die behoort tot hoger leidinggevend personeel indien geen van de personen in bovenstaande punten zijn geïdentificeerd.
Voor Vzw’s en stichtingen zijn dit:
 1. Leden van de Raad van bestuur
 2. Personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
 3. Personen belast met het dagelijks bestuur
 4. Stichters van de stichting
 5. De (categorie van) natuurlijke personen in wier belang de vzw is opgericht
 6. Elk ander natuurlijk persoon die zeggenschap heeft
Doorgeven van de informatie
De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO register. Dit gebeurt via de gebruikelijke inlogprocedure met een Belgische elektronische identiteitskaart en pincode.
 • De deadline voor het indienen van de informatie is 30 september 2019.
 • Elke wijziging in de gegevens van de UBO naderhand (bv. adreswijziging, bestuurswissel,…) moet telkens binnen de maand nadat de wijziging gekend is, doorgegeven worden aan het UBO register.
 • De juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks bevestigd worden.

De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan van de betrokken (internationale) vzw of stichting. Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan kan dit ook doen (hetzij via intern mandaat, hetzij via extern mandaat).
Meer informatie
Je kan informatie inwinnen bij je boekhoudkantoor en die eventueel het mandaat toekennen om dit voor jouw vennootschap of vzw in te vullen.
Op de website van FOD Financiën over het UBO-register tref je alle informatie nog eens op een rij, alsook de link naar de inlogpagina en de FAQ.  https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

Gepost op 14 mrt 2019

Andere nieuwsartikels