Privacyverklaring Mederi

Deze website is eigendom van MEDERI NV en MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest (hierna gezamenlijk genoemd “Mederi”.
 
Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel:
 
1. MEDERI NV
Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: 0859.979.036
RPR Gent afdeling Dendermonde
 
 
2. MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest
Adres: Drie Sleutelsstraat 74 – 9300 Aalst
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: 0884.431.350
RPR Gent afdeling Dendermonde
 
 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MEDERI of rechthoudende derden.
 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
MEDERI levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MEDERI de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
MEDERI kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MEDERI geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.  MEDERI kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MEDERI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.
 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 
WIJZIGINGEN
 
Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien MEDERI de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van MEDERI om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.


PRIVACYBELEID
1.             Waarom deze privacyverklaring? 
Als lid van MEDERI heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten.
Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent het privacy beleid van MEDERI te verstrekken. Ze licht toe hoe MEDERI uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten verzamelt, gebruikt en bewaart.
Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U zal ook informatie vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
2.            Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ en wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’?
Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres, enz….
De ‘verwerking’ is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.
MEDERI NV en MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest, hierna gezamenlijk genoemd “MEDERI” is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
MEDERI NV
Adres: Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: 0859.979.036
RPR Gent afdeling Dendermonde
 
 
MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest
Adres: Drie Sleutelsstraat 74 – 9300 Aalst
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: 0884.431.350
RPR Gent afdeling Dendermonde
Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
MEDERI heeft een Data Protection Officer (DPO). Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacy policy en de GDPR kan u binnen MEDERI terecht bij onze DPO, mevrouw Christine Van Cante, op het e-mailadres: gdpr@mederi.be. De leden van MEDERI kunnen beslissen om de DPO van MEDERI ook aan te stellen als hun eigen DPO.
3.             Voor wie is de privacyverklaring bestemd?
MEDERI verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van leden, patiënten van haar leden, partners en netwerkcontacten.
 
We vragen deze gegevens zelf op bij de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de wet op de privacy – aangeleverd door de leden van MEDERI, overheden, partners, netwerkcontacten, verzekeringsmaatschappijen,... .
 
4.            Op welke gegevens heeft deze privacyverklaring betrekking?
 
 1. Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 
De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).
 
Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken types van diensten:
 
 
In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw partner, een leverancier, uw medewerker, uw patiënt, …).
 
Ingeval van kinderen (jonger dan 16 jaar), verwerken wij alleen hun persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.
 
 1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten, vindt u terug in de ‘bijzondere categorieën’. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
 
In de praktijk zal MEDERI persoonsgegevens van dergelijke aard van de patiënten van haar leden verwerken, meer in het bijzonder betreffende de gezondheid, en dit op basis van de volgende uitzonderingsgronden voorzien in artikel 9.2. van de GDPR:
 
 1. Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen
 
MEDERI verwerkt geen persoonsgegevens van dergelijke aard. Mocht dit in uw concreet geval van toepassing zijn, zullen wij u hiervan op voorhand verwittigen en u expliciete toestemming vragen.
 
5.            Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten verzameld?
MEDERI kan sommige van uw gegevens of deze van uw patiënten onder meer verzamelen:
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.
 
6.            Voor welke doeleinden worden uw gegevens en deze van uw patiënten verwerkt?
MEDERI verwerkt uw gegevens en deze van uw patiënten voor diverse doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten ofwel:
 
      In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:  
7.            Hoe beschermen wij uw gegevens en deze van uw patiënten?
De toegang tot uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.
 
Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde partners voorzien die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.
 
Onze internetsite en/of sociale mediakanalen kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.
 
 
8.            Wie heeft toegang tot uw gegevens en deze van uw patiënten, en aan wie worden ze meegedeeld?
 
 1. Algemeen
 
Om uw privacy en deze van uw patiënten te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken.
 
Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan een verwerker.
 
De verwerkers van MEDERI zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen. Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. MEDERI ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers:
 
Wij delen uw gegevens en deze van uw patiënten ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat:
 
Indien het lid en/of de patiënt van het lid toestemming heeft gegeven, kunnen de gegevens door MEDERI, geanonimiseerd of gespeudonimiseerd ter beschikking gesteld worden van wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van het algemeen belang.
 
 1. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik
 
Als vertrouwenspersoon delen we uw gegevens en deze van uw patiënten niet mee aan derden voor commercieel gebruik.
 
 1. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 
Het is mogelijk dat MEDERI uw gegevens en deze van uw patiënten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdraagt, naar een land dat, desgevallend, niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen.
 
In deze gevallen beschermt MEDERI echter uw gegevens en deze van uw patiënten door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale tegenpartijen.
 
9.            Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
Onderstaande rechten zijn zowel van toepassing op u als lid als op uw patiënten.
 
 1. Recht op inzage
 
U heeft een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen:
   
 
 1. Recht op rectificatie
 
Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze aan te passen.
 
 1. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
 
In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dat is onder meer het geval wanneer:
 
Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
 
 1. Recht op beperking van de verwerking
 
In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat is onder meer het geval wanneer:
 
De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:
 
 
 1. Recht op overdraagbaarheid
 
 In bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:
 
Dat is het geval wanneer:
 
 1. Recht van bezwaar
 
 1. Algemeen
 
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens of deze van uw patiënten berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, heeft u t het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
 
Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
 
 1. In het kader van prospectie
 
U heeft altijd het recht om op ieder ogenblik en zonder kosten bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van prospectie, en MEDERI kan geen enkele uitzondering inroepen.
 
Dit betreft ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover die verband houdt met prospectie.
 
 1. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u
 
MEDERI garandeert dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.
 
MEDERI is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier. MEDERI zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat eventuele profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben.
 
 
 
 
 
In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:
 
In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.
 
 1. Recht om uw toestemming in te trekken
 
Wanneer de verwerking door externe partijen op uw toestemming gebaseerd is, kunt u ten allen tijd en op ieder ogenblik bezwaar maken tegen:
 
In dat geval zou MEDERI zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 
 1. Tot wie kunt u zich richten?
 
Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar MEDERI, die de volgende contactgegevens heeft:
 
MEDERI NV
Drie Sleutelsstraat 74 - 9300 Aalst
e-mail: secretariaat@mederi.be
 
 
MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest
Drie Sleutelsstraat 74
9300 Aalst
e-mail: secretariaat@mederi.be
 
Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:
 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
 
10.         Hoelang bewaren wij uw gegevens?
MEDERI maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens en deze van uw patiënten als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.
 
Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Zo zal het patiëntendossier die het lid aan ons heeft overhandigd conform artikel 35 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkuitvoerig in de gezondheidszorg gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact bewaard worden.
 
11.         Ons cookiebeleid
Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u het platform/de website van MEDERI wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.
 
 
12.         Privacybeleid bij sollicitaties
12.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 
Bij het doorsturen van een sollicitatie verwerken wij de persoonsgegevens die u ons via uw CV en/of motivatiebrief overmaakt.
 
12.2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 
Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.
 
12.3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:
 
 
13.          Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?
 
In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan.

Laatst gewijzigd op 23/06/2021.